2651181538 6980207756 Χρήστου Κατσάρη 61, Ιωάννινα logoskaiarithmos22@gmail.com
hero image

 

 

 

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Λόγος και Αριθμός | Λογοπεδικός, Ιωάννινα

Η Εργοθεραπεία αποσκοπεί στην ανάπτυξη και βελτίωση διαφόρων δεξιοτήτων που επιτρέπουν σε ένα παιδί να λειτουργεί αποτελεσματικά στο περιβάλλον του και να εκτελεί διάφορες καθημερινές δραστηριότητες με αυτονομία.

Οι βασικοί τομείς που καλύπτει η Εργοθεραπεία περιλαμβάνουν τις δεξιότητες καθημερινής ζωής, τον κινητικό συντονισμό, τις γραφοκινητικές δεξιότητες, τις ψυχοκοινωνικές δεξιότητες, το παιχνίδι, τις αισθητικό-κινητικές και γνωστικές δεξιότητες, την οπτική αντίληψη, και τη ρύθμιση των αισθητηριακών συστημάτων του παιδιού.

Μια σημαντική προσέγγιση στην Εργοθεραπεία είναι η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, η οποία επικεντρώνεται στην ενίσχυση της αντίληψης και επεξεργασίας αισθητηριακών ερεθισμάτων, προάγοντας τη σωστή αντίδραση του οργανισμού σε αυτά. 
 
 
 
 
 
 
 


Εργοθεραπεία στο κέντρο μας

Στο κέντρο μας, η εργοθεραπεία προσφέρει ένα ολιστικό πλαίσιο περίθαλψης, συνεργαζόμενη στενά με τις οικογένειες και το περιβάλλον των παιδιών. Η διαδικασία ξεκινά με την άφιξη της οικογένειας στο κέντρο και περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 Αξιολόγηση και Αναφορά Αξιολόγησης: Κατά την άφιξη, πραγματοποιείται μια αξιολόγηση των αναγκών του ατόμου. Αυτή η αξιολόγηση αποτελεί τη βάση για τη σύνταξη μιας αναφοράς αξιολόγησης.

 Εκπόνηση Θεραπευτικού Πλάνου: Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δημιουργείται ένα θεραπευτικό πλάνο που περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους και προτεινόμενες παρεμβάσεις.

 Ενημερωτικό Ραντεβού: Παρέχεται στην οικογένεια μια έκθεση αξιολόγησης και αναλύονται οι προτεινόμενοι στόχοι και η στρατηγική παρέμβασης του προγράμματος.

 Έναρξη Προγράμματος Εργοθεραπείας: Η εκτέλεση του θεραπευτικού πλάνου πραγματοποιείται είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τη στρατηγική της εργοθεραπείας.

Με αυτή τη διαδικασία, επιτυγχάνεται η εφαρμογή συνεκτικών και προσαρμοσμένων παρεμβάσεων, ενισχύοντας την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

 

 


 
 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, ερωτήσεις ή για να κλείσετε ραντεβού

Επικοινωνήστε μαζί μας